Educatiecentrum

Het Educatiecentrum heeft als doel:
Leerlingen begeleiden op gebieden die leiden tot hoogwaardige leerresultaten, en hen te leren verantwoordelijkheid te dragen voor het leerproces. Naast deze bijdragen bij de zelfontwikkeling van de leerlingen in sociaal, cultureel en economische zin.

Fazilet tracht dit doel te bereiken door:

 1. Jongeren in de huiswerkklasHet bieden van huiswerkbegeleiding en cursussen, het beschikbaar stellen van onderwijs steunende materialen zoals computers, internet etc.om het huiswerk beter te kunnen uitvoeren en voor het bereiken van betere studieresultaten.
 2. Een bijdrage te leveren aan het realiseren van gelijke kansen voor leerlingen uit etnische minderheidsgroepen t.o.v. allochtonen leerlingen voor een succesvolle schoolloopbaan in het voortgezet en hoger onderwijs
 3. Het verbeteren van de schoolloopbaan van leerlingen uit minderheidsgroepen door het stimuleren van de participatie en betrokkenheid van ouders bij opvoeding en onderwijs.
 4. Het verbeteren van de preventie, opvang en de gerichte begeleiding van jongeren uit minderheidsgroepen die in een achterstandsituatie of in criminaliteit verkeren of dreigen te komen.
 5. Het bevorderen van emancipatie, participatie en de integratie in de Nederlandse samenleving.
 6. Het voorzien in alle behoeften zoals huisvesting, voeding verzorging en begeleiding van studerende personen die voorgezet onderwijs en hogere onderwijs of iedere andere denkbare vorm van onderwijsstof opleiding van zowel korte als ook van lange duur volgen.
 7. Het vinden van onderwijskrachten of universiteitsstudenten die studenten bij hun huiswerk kunnen helpen.
 8. Het organiseren van themadagen, voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen en het uitgeven van periodieken en brochures.
 9. De individuele begeleiding (Coachen).
 10. Het samenwerken met andere instellingen met een soortgelijk doel.
 11. Fazilet heeft voor de ‘preventieve aanpak’ van de jongeren gekozen. Omdat dit beter is dan achteraf oplossingen vinden voor de “probleemjongeren”.

Fazilet wil door zijn preventieve aanpak voorkomen dat de jongeren vroegtijdig de school verlaten, zonder werk zitten en in criminaliteit verkeren.
Fazilet heeft deze doelstelling gekozen omdat een goede opleiding een van de steunpilaren is om het leven op te baseren.